De kom

ALV 11 mei

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van De Weesper Vereniging op donderdag 11 mei 2023 in Buurtkamer Weespersluis, Fort Diemerdamstraat 71a te Weesp.
De ingang van de Buurtkamer is via de hoofdingang van de Sporthal Weespersluis.
Inloop vanaf 19.15 uur.

De bijeenkomst is gesplitst in twee delen.
De officiële vergadering alleen voor leden begint om 19.30 uur tot ongeveer 20.15 uur.

Hierna een korte pauze, waarna om 20.30 uur een publieke bijeenkomst volgt, waarbij onze Vereniging het nieuwe digitale platform voor Weesp presenteert, waar elke Weesper en Driemonder zijn inbreng aan kan leveren. Neem een laptop, tablet of smartphone meenemen om te ervaren hoe makkelijk dat gaat. Om ongeveer 21.45 uur sluiten wij af.

Voor de officiële vergadering willen wij de volgende agenda voorstellen:

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststelling van het aantal stemgerechtigde leden
5. Vaststellen van de notulen van de vergadering d.d. 28 november 2022
(bijgevoegd)
6. Jaarrekening 2021/2022 (bijgevoegd), inhoudende:
- toelichting door de penningmeester
- verslag van de controlecommissie met goedkeurend advies van de
jaarstukken
- goedkeuren jaarstukken door de algemene ledenvergadering
- en kwijting verlenen aan het bestuur voor de door hen afgelegde rekening en
verantwoording
7. Benoeming dhr. K. Miles als lid van de controlecommissie voor de jaarstukken
ter vervanging van het vrijwillig aftreden van mw. F. Bodisco Massink.
8. Herbenoeming bestuursleden. Volgens rooster zijn aftredend de heren
H. Ebing en C.A. Zweghuis-Zierleyn. Zij zijn direct herbenoembaar.
9. Kort overzicht van de afgelopen en huidige activiteiten van de Vereniging
10. Rondvraag
11. Sluiting door de voorzitter

Uw ideeën, vragen, aanmeldingen voor de openstaande vacatures en afmeldingen voor de vergadering kunnen worden gezonden naar het e-mailadres
administratie@deweesper.nl.

Graag zien wij u op 11 mei in de Buurtkamer Weespersluis. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van De Weesper Vereniging