Weesp

Burgerpanel

DE WEESPER is een normale vereniging maar de vorm van overleg is uniek. Het is een permanent burgerpanel waarin alles wat er speelt, besproken kan worden. Het overleg gaat in drietallen met een gespreksleider en is dus coronaproof. In zo’n kleine groep kan iedereen aan het woord komen. Ook wie het lastig vindt om in een grote groep zijn mening te geven.

In de gespreksgroepjes kunnen verschillende belangen vertegenwoordigd worden. Bijvoorbeeld die van een inwoner, een ondernemer of een maatschappelijk organisatie. De wens van de een wordt dan al vanaf het begin besproken met het belang van de ander.

De gespreksleider vat het gesprek samen en bespreekt dit weer met twee anderen. Dus ook weer in een drietal onder leiding van een ander lid van de vereniging. Bij elke stap komen individuele wensen uiteindelijk tot een breed gedragen collectief standpunt. De wensen groeien zo tot een advies aan de huidige gemeenteraad en later aan de bestuurscommissie.

Voor de afweging van die belangen zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties evenredig vertegenwoordigd. De verschillende belangen worden daardoor gelijkwaardig gediend. De vereniging is een neutrale organisatie zonder ideologische kleuring.

De drietallen vormen ook de overlegstructuur van de vereniging. De ledenraad is een vertegenwoordiging van drie belangenclusters; inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De drie belangenclusters worden elk vertegenwoordigd met drie afgevaardigden. De ledenraad bestaat dus uit 9 personen.

De inbreng van aandachtspunten is ingedeeld naar het diagram met negen thema’s en negen ringen van straatniveau in het midden tot landelijk aan de buitenrand. Daardoor is direct zichtbaar wat er binnen het thema speelt. Omdat bij elk aandachtspunt ook de postcode is aangegeven wordt ook duidelijk waar dat speelt. De naam van de inbrenger hoeft dan niet bekend te worden bij het bespreken van een zaak.

Een aandachtspunt dat vanuit de bevolking is aangedragen, wordt in een agenderingsgroepje besproken. Deze bestaat uit de inbrenger, twee andere leden en een gespreksleider. Wanneer hier besloten wordt dat het zinvol is om het punt in te brengen voor overleg, wordt het op ledenraadniveau besproken. Hier wordt het vanuit de verschillende belangen bekeken. De adviesraad vat dit samen in een advies aan het gemeentebestuur.

Elke inwoner heeft meerdere belangen; een ondernemer is ook bewoner en kan lid zijn van een maatschappelijke organisatie. In de ledenraad gaat het om het verwoorden van groepsbelangen. Een bestuurslid van een voetbalvereniging kan niet spreken voor bijvoorbeeld een speeltuinvereniging maar kan wel vanuit loyaliteit met een vergelijkbare organisatie het gemeenschappelijke belang benoemen.

Het doel van de delegatieve vereniging is om de input uit de samenleving te ‘vertalen’ naar een collectief standpunt of advies. Deze structuur maakt het ook mogelijk dat het gemeentebestuur beleidsvoorstellen aan de ledenraad ter visie legt. Ook dan worden de voorstellen vanuit verschillende belangen bekeken.

Waarom drietallen

Bij drietallen kan niet het ‘winner takes all’ effect optreden. In deze structuur zijn er geen minderheden of meerderheden, geen winnaars of verliezers, alleen gelijkwaardige gesprekspartners.

De beperking tot een drietal verplicht de deelnemers tot luisteren en voorkomt dat de grootste mond de meeste aandacht krijgt. En het voorkomt ook dat gespreksleiders een gemeenschappelijk standpunt moeten destilleren uit een vergadering met ‘tig’ meningen. Een gesprek met drie maakt het ook voor timide mensen mogelijk om aan het overleg deel te nemen.

Met deze drietallen kan het overleg -ook onder de coronaregels- fysiek plaats vinden. En ook video overleg werkt het prettigst in een beperkte groep. Met een beeldverbinding kunnen meer mensen de beraadslaging volgen. En zo leren we met elkaar gebruik te maken van informeel video overleg.

😉 Door je eigen probleem, suggestie of idee met een paar anderen te bespreken is ook gewoon leuk. Het geeft een goed gevoel dat er naar je geluisterd wordt.

Het democratisch alternatief!

Voor de gemeenteraad kunnen we maar eens per vier jaar stemmen. Met DE WEESPER kunnen we elke dag onze stem laten horen. De wensen, suggesties en meningen worden door de vereniging samengebracht in een collectief standpunt. Daar kan de gemeenteraad zijn voordeel mee doen. Deze vorm noemt de minister ‘meervoudige democratie’.

Iedereen kan lid worden van DE WEESPER. We willen onafhankelijk blijven van de politiek en daarom vragen we een kleine contributie van €.10,- per jaar. Het moet een vertegenwoordiging worden van onszelf.

Onder de leden van de vereniging wordt een voorlopig bestuur gekozen. De initiatiefnemers Rogier de la Rive Box en Christian Zierleyn maken deel uit van de raad van advies.

😉 Met DE WEESPER kan Weesp een proeftuin worden voor een nieuwe vorm van participatie. Er wordt naar ons gekeken. Dus laten we ons best doen. Hoe meer leden, hoe meer invloed!

Lees meer over onze vereniging.