De Vecht bij Weesp

Belangenafweging

Het aankaarten van aandachtspunten kan natuurlijk een brij aan wensen en ideeën opleveren. Om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen, worden ze besproken in de vereniging.

Een aandachtspunt dat vanuit de bevolking is aangedragen, wordt in klein verband besproken. Zo’n groepje bestaat uit de inbrenger, twee andere leden en een gespreksleider. Wanneer hier besloten wordt dat het zinvol is om het punt in te brengen voor overleg, wordt het op ledenraadniveau besproken. Hier wordt het vanuit de verschillende belangen bekeken. De ledenraad vat dit samen in een advies aan het gemeentebestuur.

Elke inwoner heeft meerdere belangen; een ondernemer is ook bewoner en kan lid zijn van een maatschappelijke organisatie. In de ledenraad gaat het om het verwoorden van groepsbelangen. Een bestuurslid van een voetbalvereniging kan niet spreken voor bijvoorbeeld een speeltuinvereniging maar kan wel vanuit loyaliteit met een vergelijkbare organisatie het gemeenschappelijke belang benoemen.

Het doel van de vereniging is om de input uit de samenleving te ‘vertalen’ naar een collectief standpunt of advies. Deze structuur maakt het ook mogelijk dat het gemeentebestuur beleidsvoorstellen aan de ledenraad ter visie legt. Ook dan worden de voorstellen vanuit verschillende belangen bekeken.

Lees meer over onze vereniging.