Club Overlast

Onderzoek Uitgaansgelegenheden Jeugd

In het kort

De Weesper vereniging wil jongeren uit Weesp en Driemond onderzoek laten doen naar de uitgaanswensen van jongeren en hoe die wensen gerealiseerd zouden kunnen worden.

Inleiding

De Weesper Vereniging is eind 2021 opgericht en heeft inmiddels rond de honderd leden. Het doel van de vereniging is om te onderzoeken wat er leeft in Weesp, samen te kijken naar het algemeen belang, en adviezen te formuleren waar de politiek iets aan heeft bij het nemen van besluiten. De vereniging is niet politiek. Je kunt het zien als een vorm van burgerparticipatie, georganiseerd door burgers.

De Weesper Vereniging wil zo ook de betrokkenheid van burgers bij de politiek vergroten en bijdragen aan wederzijds vertrouwen. Het agenderen van onderwerpen gebeurt in eerste instantie door de leden van de vereniging. Wanneer een voorstel door drie leden wordt gesteund gaan we onderzoeken of we er een project van kunnen maken. Het is ook mogelijk dat niet-leden of de politiek onderwerpen aandragen. Die onderwerpen worden dan door de leden beoordeeld en ook hier geldt, dat als er drie leden zijn die een voorstel steunen, dan bekijken we of we er een project van kunnen maken. Sommige projecten zijn heel klein en kunnen snel uitgevoerd worden, andere kunnen een looptijd hebben van een half jaar of langer.

De afgelopen maanden hebben de leden gebrainstormd over de eerste onderwerpen en er zijn nu verschillende projecten in voorbereiding. Het hier voorliggende projectvoorstel is het eerste uitgewerkte voorstel waarmee we naar buiten treden.

Aanleiding projectvoorstel

De aanleiding voor het hier voorliggende projectvoorstel is de onvrede dat er voor jongeren in Weesp en Driemond weinig te doen is op het gebied van uitgaan. Vroeger had je drie plekken waar je in het weekend uit kon gaan; het POC, Flat 113 en 't Vosje. Daar viel voor jongeren, ook onder de 18, veel te beleven. Maar al die plekken zijn verdwenen en sinds jaren horen we van jongeren dat er voor hen in Weesp niets meer te beleven is. De gemeenteraad van Weesp heeft in november 2021, in een amendement op de begroting van 2022, opgeroepen een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van een uitgaansgelegenheid voor de jeugd. Zo’n onderzoek zou een belangrijke eerste stap kunnen zijn naar een verbetering van de situatie. Het amendement geeft aan dat het belangrijk is om jongeren bij het onderzoek te betrekken. De Weesper Vereniging zou dit onderzoek graag uitvoeren en nog een stap verder willen gaan; wij zouden het onderzoek willen laten uitvoeren door de jeugd van Weesp en Driemond zelf.

Gemeentelijk Beleidskader
  • In de Gebiedsgerichte Uitwerking staat dat er in verschillende wijken sprake is van overlast door jongeren. Tegelijkertijd is er voor jongeren weinig te doen. Die twee zaken, overlast en 'te weinig te doen' zijn wellicht gerelateerd. In de gebiedsgerichte uitwerking wordt verder gesproken over dat er een maandelijks fris-feest georganiseerd zou kunnen worden in de buurtkamer Aetsveld, of bij FC Weesp.
  • In het concept Programma-akkoord van de bestuurscommissie van juni 2022 staat dat ze jongeren willen vragen wat ze van de gemeente verwachten. Het doel is een kleinschalige 'club', wellicht discotheek, waar maandelijks een feestavond wordt georganiseerd voor jongeren die niet naar Amsterdam kunnen of mogen.
  • Tenslotte ligt aan de basis van deze discussie Amendement A 2021/ 17 Begroting 2022 Gemeente Weesp – Onderzoek uitgaansmogelijkheden jeugd, die aangeeft dat er een onderzoek moet komen naar uitgaansmogelijkheden. Het moet een onderzoek zijn om te bekijken of oude tijden in een nieuw jasje kunnen herleven.
  • Verantwoordelijk bestuurders DB: Jan van der Does (Cultuur) en Katinka Hilders-van de Wetering (Jeugd/zorg)
Onderzoeksvraag

De Weesper Vereniging wil graag het onderzoek uitvoeren waar de bestuurscommissie het over heeft. De centrale onderzoeksvraag is afgeleid uit Amendement 2021/17: Hoe kunnen we oude tijden laten herleven als het gaat om uitgaansgelegenheden voor de jeugd?

De vorm die we kiezen voor het onderzoek is die van het zogenaamde actieonderzoek. Daarbij gaat het niet alleen om het onderzoeken van een situatie, maar ook om de vraag hoe we die situatie kunnen veranderen. Daarnaast betrekken we de doelgroep door het onderzoek door de jeugd zelf te laten uitvoeren. Dit heeft niet alleen tot doel om ook echt een goed beeld te krijgen van de wensen van jongeren, maar ook om de jeugd enthousiast te maken voor een levendigere uitgaanscultuur in Weesp en Driemond, zodat een voorstel ook echt gedragen wordt door de jeugd.

Om een beter beeld te krijgen hebben we in dit concept projectvoorstel de onderzoeksvraag opgedeeld in een aantal deelonderzoeken. Uiteraard is het straks aan de onderzoekers om dit verder uit te werken en eventueel aan te passen. Ook het commentaar van de gemeente, als initiator van dit onderzoek, kan nog verwerkt worden in het uiteindelijke projectvoorstel.

Onderzoek 1 - I have a dream! Hoe gaan we nu uit en wat zijn de wensen?

Doel: Het onderzoeken van de huidige situatie en de uitgaanswensen van de jeugd

Resultaat: Een helder beeld van de huidige situatie en de wensen voor de toekomst. 

Hoe: Interviews met jongeren, enquêtes, focus groepen, gebruik online media om jongeren uit te nodigen, debatten, focus groepen.

Omschrijving: Onderzoeken hoe jongeren van nu uitgaan via het houden van interviews, waarin zij hun verhalen vertellen (kwalitatief onderzoek). Daarnaast een brede online enquête. We kijken naar verschillende kenmerken: jongeren onder en boven de 18; jongens en meisjes; opleiding en migratieachtergrond. Maar vooral ook kijken we naar de wensen voor de toekomst. Willen we dansen? Willen we naar concerten? Wat voor muziek willen we? Is het een club? Een concertzaal? Een dansgelegenheid? Allemaal tegelijk? Hoe ziet de ideale uitgaansavond in Weesp eruit? Hoe ziet de ideale uitgaanslocatie eruit? Dit onderzoek is wellicht het best geschikt om grotendeels online uit te voeren.

 

Onderzoek 2 - Goeie ouwe tijd - Leren van het POC, de Flat en ‘t Vosje?

Doel: Het onderzoeken van de goede oude tijd van de POC, Flat 113 en ’t Vosje

Resultaat: Een helder beeld van de situatie vroeger

Hoe: Interviews met de vrijwilligers en jongeren van toen; literatuurstudie

Omschrijving: Amendement 2021/17 roept op om oude tijden te laten herleven. Wat weten de jongeren van nu van die oude tijden? Waarom waren de betreffende locaties zo’n succes? Wat heeft deze locaties uiteindelijk de das om gedaan? Hoe verhoudt zich dit verhaal tot nu? Wat kunnen we hiervan leren?

 

Onderzoek 3 - Schrijf maar op je buik! - Alle bezwaren op een rijtje.

Doel: Het in kaart brengen van de wet- en regelgeving, de kaders waarbinnen e.e.a. moet plaatsvinden en mogelijke risico’s.

Resultaat: Een helder overzicht van alle obstakels binnen wet- en regelgeving en risico’s die het moeilijk maken om oude tijden te doen herleven

Hoe: Interviews, literatuur/beleidsstudie

Omschrijving: Interviews met beleidsambtenaren en bestuurders, handhavers, politie, eigenaren van uitgaansgelegenheden in Amsterdam en jongeren in bijvoorbeeld Hilversum. Welke beleidskaders gelden er. Wat zijn de risico’s? Wat gaat er op andere locaties mis? Welke maatregelen zijn nodig om problemen in de hand te houden? Hoe zit het met de financiën? Hoe zit het met alcohol en drugs?

 

Onderzoek  4 - Kleine Stapjes - Wat zo geregeld kan worden.

Doel: In kaart brengen welke wensen binnen de huidige wet- en regelgeving en in de huidige situatie gerealiseerd kunnen worden.

Resultaat: Overzicht wat nu al wel met beperkte middelen gerealiseerd zou kunnen worden.

Hoe: Interviews met bestaande locaties, focus groepen

Omschrijving: Gezien de resultaten van onderzoeken 1, 2, 3 en 4, wat zou er snel geregeld kunnen worden? Wat zou er mogelijk zijn qua uitgaansmogelijkheden voor jongeren binnen de bestaande locaties? Wat is er nodig om een aantrekkelijk programma op bestaande locaties te realiseren?

 

Onderzoek 5 – Oude Tijden Herleven - Hoe zou een club voor jongeren in Weesp gerealiseerd kunnen worden?

Doel: Advies over hoe de wensen van jongeren gerealiseerd zouden kunnen worden

Resultaat: Scenario’s voor de realisatie van een club in Weesp

Hoe: Interviews, brainstormsessies

Omschrijving: Gezien de resultaten van onderzoeken 1 t/m 5, wat is er nodig om de ultieme droom van een uitgaansgelegenheid voor jongeren in Weesp te realiseren? Waar is dit mogelijk? Kan het in een bestaand gebouw, of moet er iets nieuws komen? Wat is de rol van jongeren? Wat gaat dit allemaal kosten? We verwachten niet dat we in dit onderzoek al deze vragen kunnen beantwoorden, maar we zouden een begin van een antwoord kunnen formuleren, waarmee de politiek aan de slag zou kunnen gaan.

 

Projectgroep

Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd door jongeren van Weesp. Zoals aangegeven zien we het als een vorm van actieonderzoek, waarbij de jongeren van Weesp hun eigen leefwereld onderzoeken en betrokken worden bij het nadenken hoe we de situatie kunnen verbeteren. De projectgroep is de groep die het onderzoek uitvoert. Daarbij zien we een kern van onderzoekers, met daaromheen een aantal schillen van adviseurs:

  • Een onderzoeksteam van 6 jongeren uit Weesp in de leeftijd van 16 tot 22. Dit is de kern van het onderzoeksteam.
  • 1 student ( met achtergrond in de sociale wetenschappen) als algemeen projectleider van het onderzoek.
  • Leden van de Weesper Vereniging ter ondersteuning van het onderzoeksteam. De expertise van de leden is heel divers. We hebben leden met een achtergrond in wetenschappelijk onderzoek die het onderzoeksteam kunnen coachen, maar we hebben ook leden die het onderzoeksteam kunnen ondersteunen met hand- en spandiensten.
  • Adviseurs vanuit de gemeente en maatschappelijke organisaties die als klankbord het onderzoeksteam kunnen helpen met advies.

Een centrale vraag voor de Weesper Vereniging was hoe we de jongeren vinden om het onderzoek uit te voeren. Het betrekken van jongeren is niet eenvoudig. Onze vereniging groeit snel en de leden hebben een diverse achtergrond, maar we hebben nog geen leden in de leeftijd van de doelgroep. Het betrekken van scholen ligt voor de hand, maar iedereen weet ook dat scholen het op dit moment zwaar hebben en niet altijd de mogelijkheid hebben om mee te doen. Daarom hebben we nu het idee om de student en de jongeren in te huren. We hebben contact gehad met een lokaal uitzendbureau en zij kunnen de vereniging helpen met de inhuur via het zogenaamde payrolling. De Weesper Vereniging betaalt daarbij een vast uurtarief en het uitzendbureau regelt de financiële administratie. De student zouden we gedurende een aantal maanden 2 dagen per week inhuren en de jongeren ook voor een aantal maanden voor 1 dag in de week. Voor zowel de student en de jongeren zou dit dus een soort van bijbaan zijn. In plaats van vakkenvullen bij de supermarkt, of werken in een restaurant, kunnen ze betaald onderzoek doen naar een onderwerp dat hen ook nog eens aan het hart gaat.

 

Wanneer

Voorbereiding januari t/m maart 2023, uitvoering april 2023 t/m september 2023.