Onderzoek schoolzwemmen

Onderzoek Schoolzwemmen

Inleiding
De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen zwemmen, zodat kinderen zelfredzaam zijn in en om water. Daarom organiseert de gemeente gratis schoolzwemmen voor verschillende leeftijdscategorieën. Het beleid van Amsterdam bepaalt dat scholen beslissen zelf of ze hieraan meedoen en zo ja, in welke vorm. In Weesp is het schoolzwemmen tien jaar geleden afgeschaft en de Weesper Vereniging was nieuwsgierig hoe het staat met de zwemvaardigheid in Weesp en hoe de scholen staan tegenover het beleid van de Gemeente Amsterdam. Daarom hebben we een mini-onderzoek gestart om te bekijken wat de stand van zaken is.

Brede school Kors Breijer
Het totaal aantal leerlingen bedraagt ca. 326. Hiervan hebben er 200 een zwemdiploma, ofwel ca. 61,35%. Dit getal is incl. de kleuters. Daar nog niet alle kleuters een zwemdiploma hebben ligt het werkelijke percentage van groep 1 t/m 8 dus hoger, mogelijk rond de 70%. In groep 7/8 ligt het percentage op bijna 100%. Het hoofd van de Kors Breijerschool is wat betreft het schoolzwemmen zeker geïnteresseerd. De school start namelijk per 1 september 2022 een 'nieuwkomersgroep'. De kinderen die in die groep zitten hebben vaak geen zwemdiploma. Voor hen zou het echt heel erg fijn zijn als zij via schoolzwemmen hun zwemdiploma kunnen halen. Men is benieuwd naar de vervolgstappen.

De Terp
De Terp zal volgend jaar niet meer als aparte school bestaan, daarom hebben ze niet geïnventariseerd wat de stand van zaken is. Ze zijn bekend met de inventarisatie vanuit de gemeente Amsterdam en vind het wel bezwaarlijk dat de bal bij de scholen wordt gelegd, aangezien die het al zo druk hebben.

De Hobbedob
Het totaal aantal leerlingen bedraagt 137. Als we groepen 1 en 2 buiten beschouwing laten dan resteren er 95 leerlingen. Hiervan hebben er 78 een zwemdiploma ofwel ca. 82%. Voor de groepen 6 en 7 is dit zelfs 100%. Zij zijn als school niet geïnteresseerd in schoolzwemmen. Het kost te veel onderwijstijd en vinden de groep die het nodig heeft te klein. Ook vinden ze dat het een ouder aangelegenheid is.

De Brede School Weesperrijk is ook benaderd, maar we hebben van hen geen reactie ontvangen. Dit onderzoek is zoals we al eerder aangaven niet representatief, maar geeft al wel een eerste blik op de stand van zaken.

Conclusie
Uit dit niet representatieve onderzoekje blijkt dat de leerlingen in de bovenbouw van de basisschool (groep 7/8) over het algemeen in het bezit zijn van een zwemdiploma “A”.
De scholen vinden dit vooral een ouder aangelegenheid daar het anders ook te veel schooltijd kost.

Als een school niet meedoet met schoolzwemmen dan zijn er via de gemeente Amsterdam een aantal mogelijkheden om kinderen in groep 5 toch buiten schooltijd zwemles te laten volgen.