Inspraak Hoofdgroenstructuur Amsterdam

In 2017 heeft de gemeente Weesp een dertiental kernwaarden geformuleerd. Een belangrijke daarbij was "Behoud en versterk het open (rivier)landschap." Een van de angsten bij Weespers was dat bij een fusie de nieuwe gemeente snel zou overgaan in het verder volbouwen van bijvoorbeeld de Aetsveldsepolder. Die angst was aanwezig bij Gooise Meren, maar vooral bij Amsterdam. Het was toen al bekend dat Amsterdam 150.000 woningen moest bouwen en dan was dat stukje grond in Aetsveld mooi meegenomen. Bij de presentatie in de grote kerk door de vertegenwoordigers van Gooise Meren en Amsterdam, verzekerde toenmalig wethouder Eric van der Burg van Amsterdam, dat Amsterdam de kernwaarden zou respecteren en dat de Aetsveldsepolder niet bebouwd zou worden. Velen waren daarover sceptisch. Ja, dat zal wel, maar je zult zien, over tien jaar is het opeens anders...

Het is nu 2022, over twee maanden houdt de gemeente Weesp op te bestaan en in Amsterdam ligt nu een nieuwe Hoofdgroenstructuur waar Amsterdammers tot 13 februari op kunnen inspreken. In deze hoofdgroenstructuur wordt een aantal zaken vastgelegd. Om te beginnen de strategische keuzes en opgaven als het gaat om groen in de stad. Daarnaast wordt er een zogenaamde toetskaart opgesteld. Op deze toetskaart zijn de ligging en de begrenzing van de Hoofdgroenstructuur en de daarin onderscheiden groentypen weergegeven. Tenslotte wordt per groentype aangegeven wat voor keuzes er worden gemaakt.

In het document staat Weesp 1 keer vermeld op pagina 13 onder het kopje vervolgacties. 

Opstellen, ter visie leggen en bestuurlijk laten vaststellen van de Hoofdgroenstructuurtoetskaart van Weesp door de gemeenteraad van Amsterdam (2022) en integratie in Hoofdgroenstructuur-toetskaart van Amsterdam (na 2022).

Weesp is nu nog geen Amsterdam, dus het is logisch dat er later een stukje toetskaart voor Weesp wordt toegevoegd. Maar, dan is dit hoofddocument al wel vastgesteld. En dan kunnen we aannemen dat alle strategische keuzes en opgaven die nu worden geformuleerd, ook gaan gelden voor het groen uit Weesp. Tijd dus voor een kritische blik naar de Hoofdgroenstructuur zoals die nu voorligt. Wat zou daarvan de impact kunnen zijn op Weesp? Gaat dit helpen om het groen ook groen te houden?

Na lezing van het document is mijn eerste gedachte, ja, dit document versterkt het behoud van het open landschap rondom Weesp. In de inleiding van het document staat meteen dat:

In de Omgevingsvisie 2050 staat de ambitie beschreven om deze Hoofdgroenstructuur richting 2050 in stappen te laten groeien naar een groter, gevarieerder en beter verbonden groenblauw netwerk. Een Hoofdgroenstructuur die we ook echt groen houden en waar we dus niet in gaan bouwen. Waar water een belangrijk onderdeel van is en waarvan de kwetsbare natuurgebieden beschermd zijn. En waar stadsnatuur een integraal onderdeel van uitmaakt.

Dat zie ik als positief, maar het is wel goed om verder in te zoomen op dit document, want wat staat er verder in? Er worden in het document 7 groentypen gedefinieerd en voor elk groentype een aantal kernwaarden. De groentypen zijn:

 • Stadspark
 • Stadsplantsoen
 • Natuurpark
 • Sportpark
 • Tuinpark
 • Gedenkpark
 • Landschap
 • Groene Verbinding

En de waarden die men noemt zijn:

 • Natuur
 • Recreatie
 • Voedsel
 • Sociaal
 • Educatie
 • Cultuurhistorie
 • Beleving
 • Gezondheid
 • Economie
 • Duurzaamheid
 • Leefklimaat

Bij het groentype gedenkpark kun je in Weesp denken aan begraafplaats Landscroon. De waarden die daarbij horen zijn dan volgens het document cultuurhistorie, beleving en natuur. Er wordt ook even gesproken over duurzaamheid, maar gek genoeg wordt die waarde niet genoemd in het lijstje van kernwaarden bij dit groentype. Vervolgens staan er dan ideeën over hoe Amsterdam wil omgaan met dit groentype.

Een interessante vond ik zelf Landschap. Daaronder valt het veenweidegebied waar ook Weesp er zoveel van heeft. Daar zijn de kernwaarden Natuur, voedsel en cultuurhistorie. En hier wordt het interessant voor boeren, want er wordt gesproken over:

...omschakeling van een intensieve agrarische bedrijfsvoering met voortdurende bodemdaling, relatief lage biodiversiteit en een hoge stikstofbelasting op omliggende natuurgebieden (lage duurzaamheidswaarde), naar een extensievere en meer landschapsinclusieve bedrijfsvoering wat niet alleen een hogere duurzaamheidswaarde, maar ook een hogere belevingswaarde op zal leveren.

In Weesp hebben we nog een flink aantal boeren, zowel traditionele als biologische boeren en ik kan mij voorstellen dat zij hier ook wat van vinden en dat ze bijvoorbeeld ook graag de waarde Economie zouden zien staan bij dit groentype.

Kortom, hier ligt een belangrijk stuk waar veel Weespers ongetwijfeld een mening over hebben. Sommigen zullen het toejuichen, anderen wellicht niet. Later dit jaar kan de nieuwe Bestuurscommissie zich gaan buigen over de toetskaart voor Weesp en daarover een advies geven. We weten nog niet echt waarover de bestuurscommissie straks gaat, maar je mag toch wel verwachten dat dit een van de dossiers zal zijn waar de bestuurscommissie tenminste een advies over mag uitbrengen. 

Maar wij denken, als De Weesper Vereniging, dat het goed zou zijn om nu al, bij dit stuk, vanuit Weesp te laten horen wat wij ervan vinden. Als vereniging De Weesper zouden wij het daarom mooi vinden om samen met zoveel mogelijk Weespers zoveel mogelijk meningen te verzamelen, die wij dan kunnen bundelen en als gemeenschappelijke Weesper inzending kunnen insturen als inspraak. De deadline is 13 februari. Hieronder hebben we een formulier gezet waar je jouw reactie kunt geven. Lees eerst het document dat hier is te downloaden.