Ledenvergadering 9 november 2022

Ledenvergadering 9 November

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor de 2e Algemene Ledenvergadering van De Weesper Vereniging op woensdag 9 november 2022 in Cafe-restaurant Aaltje, Herengracht 33 te Weesp. Inloop vanaf 19.15 uur.

De bijeenkomst is gesplitst in twee delen. De officiële vergadering alleen voor leden begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Hierna volgt een korte pauze, waarna om 20.15 uur een voor ieder toegankelijke bijeenkomst zal plaatsvinden over ideeën voor Amsterdam 750 jaar. Om ongeveer 22.00 uur sluiten wij af.

Voor de officiële vergadering willen wij de volgende agenda voorstellen:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Vaststelling van het aantal stemgerechtigde leden
  5. Vaststellen van de notulen van de vergadering d.d. 28 juni 2022 (bijgevoegd)
  6. Begroting 2023 en vaststellen van de contributie voor 2023
     Voorgesteld wordt de contributie met € 1,00 te verhogen naar € 13,00 per jaar
  7. Vacatures
    a. Uitbreiding bestuur
    b. 2 leden voor de controlecommissie van de jaarstukken
  8. Kort overzicht van de afgelopen en huidige activiteiten van de Vereniging
  9. Rondvraag
 10. Sluiting door de voorzitter


Uw ideeën, vragen, aanmeldingen voor de openstaande vacatures en afmeldingen voor de vergadering kunnen worden gezonden naar het e-mailadres:

administratie@deweesper.nl.

Graag zien wij u op 9 november in café-restaurant Aaltje. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van De Weesper Vereniging